• Политика за защита на личните данни (GDPR)

   „Малък Мечо“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК  131206825, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на настоящата Политика и при спазване на българското и европейското законодателство.

   Малък Мечо декларира, че всички лични данни, предоставени от Вас, се считат за строго поверителни и за тях се спазват всички приложими законови разпоредби в областта на защитата на личните данни.

   КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ

   Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Видът на личните данни, които събираме, зависи от използваната от Вас услуга:

   1. Когато правите поръчка, ние събираме:

   • Име и данни за контакт: име, фамилия, данни за контакт като имейл адрес, пощенски адрес, адрес за фактуриране, телефонен номер; финансови данни при заплащане с банкова карта (кредитна/дебитна) или чрез банков превод.
   • Данни, произтичащи от действащия договор: закупени продукти, потребителски сегмент, обем на предоставените услуги.

   2. Вие можете да се регистрирате като потребител в нашата платформа, като попълните формуляр с личните си  данни: име, фамилия, данни за контакт като имейл адрес, пощенски адрес, адрес за фактуриране, телефонен номер. С попълването на регистрационния формуляр ние Ви откриваме клиентски акаунт, който е защитен с парола. В рамките на клиентския акаунт получавате пряк достъп до своите данни (като можете да ги редактирате по всяко време) и до информацията относно Вашите поръчки. Потребителският Ви акаунт може да бъде изтрит от Вас по всяко време.

   С попълването на регистрационния  формуляр Вие декларирате, че сте съгласен/а всички лични данни да бъдат включени в базата данни на Малък Мечо и давате своето изрично и недвусмислено съгласие, че тези лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от Малък Мечо и от партньорите по договор на Малък Мечо за описаните в т. 2. цели.

   Ако не желаете да откриете клиентски акаунт за извършване на покупка, Вие можете също да пазарувате в нашия електронен магазин без регистрация, т.е. като „гост“.

   3. Когато получавате информационен бюлетин или маркетингови съобщения от нас, ние събираме: имейл адрес и име.

   ЗА КАКВИ ЦЕЛИ СЪБИРАМЕ  И ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

   Данните и личната информация, предоставена от Вас, се използват от Малък Мечо с цел сключване и реализиране на договор за покупко – продажба, а именно: за обработка на поръчки, за доставка на продукти, за обработка на плащания, както и за комуникация с Вас относно Вашите поръчки и тяхната доставка, относно продукти, промоционални оферти, препоръки за продукти. Тук се включват:

   • Обработка на поръчки, направени от нашата интернет страница, мобилно приложение или по телефона, като правното основание за обработката е необходимостта за изпълнение на договора за покупко-продажба;
   • Уведомяване за наличност на стока: в случай че поискате следене наличността на стока, ние обработваме Вашите лични данни на основание Вашето съгласие.
   • Комуникация: събраните данни използваме с цел да се свържем с Вас по телефона, чрез електронна поща или под друга форма, за да уточним детайли относно Вашата поръчка и нейната доставка, да Ви информираме за актуалното състояние на Вашата поръчка или рекламация, да получим от Вас друга информация или да отговорим на Вашите запитвания.
   • Маркетингови предложения: Маркетинговите предложения, които Ви се показват, могат да бъдат избрани въз основа на друга информация, която сме придобили за Вас от контактните данни, демографските данни, от отметките и данните за използваните наши продукти и уеб сайта (бисквитки, IP адрес, данни, предоставени от Вашия браузър, данни за кликвания, изобразените търговски съобщения, посещавани продукти).
   • Информационен бюлетин в имейла: изпращаме Ви търговски съобщения за подобни продукти на тези, които сте закупили. Вие можете по всяко време да прекратите изпращането на търговски съобщения чрез линка за прекратяване, който ще намерите във всеки имейл или като се свържете с нас на посочените по-долу контакти. В случай на прекратяване на абонамента на търговските съобщения, ние няма да използваме Вашите електронни данни за тази цел, освен ако отново се регистрирате или изрично го поискате.
   • Ако не сте наш клиент, обработваме личните Ви данни на основание Вашето съгласие. Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени безплатно по всяко време, като оттеглянето няма отражение върху изпълнението на договорните ни задължения. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни ние няма да използва личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.
   • Обработка на „бисквитки“ от уеб сайта: В случай, че в своя уеб браузър имате разрешени „бисквитки“, обработваме записите за поведение от „бисквитките“, разположени на уеб сайта с цел осигуряване на по-добро функциониране на уеб сайта и с цел интернет реклама. Повече информация ще намерите в т. 6 по-долу.

   ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

   Вашите лични данни ще бъдат предоставени на трети лица само тогава, когато това е необходимо за изпълнение на договора за покупко-продажба, въз основа на законен интерес или ако предварително сте дали съгласие за това, а именно:

   • на кредитни институции/банки, предоставящи платежни услуги с цел обработка на плащания въз основа на Вашата поръчка и в изпълнение на договора за покупко-продажба;
   • на доставчиците, предоставящи куриерски услуги, с цел доставка на поръчаните от Вас продукти или услуги и извършване на рекламации, включително отказ от договора;
   • на наши партньори във връзка с наличността и доставката на поръчаните от Вас продукти, както и във връзка със счетоводните и данъчните ни задълженията за издаване и обработка на фактурите и др.;
   • на компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от нас предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред.

   ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И СРОК НА СЪХРАНЯВАНЕ

   ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

   Вашите лични данни се предават към нас в кодиран вид. Ние използваме системата за кодиране SSL (secure socket layer). На нашия сайт поддържаме технически и организационни мерки срещу загуба и унищожаване на Вашите данни, срещу достъп на неупълномощени лица до Вашите данни, тяхното изменение или разпространение.

   Достъпът до Вашия клиентски акаунт е възможен само след задаване на Вашата лична парола. С цел избягване на всякакви злоупотреби, бихме искали да Ви препоръчаме да не споделяте Вашите данни за достъп на трети лица и след завършване на Вашата дейност в клиентския акаунт винаги да затворите прозореца на своя уеб браузър. Малък Мечо не носи отговорност за злоупотреби с използваните пароли.

   СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

   Обработката и съхранението на личните данни е за времето, необходимо за обезпечаване на всички права и задължения, произтичащи от договора за покупко-продажба, т.е. за времето на поръчката и гаранционния срок, както и до изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като напр. задължения по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство.

   ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ ВАС ЛИЧНИ ДАННИ

   • Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват Вашите лични данни, респ. да получите достъп до личните си данни и информация.
   • Право на коригиране на лични данни: имате право да изискате коригиране на личните Ви данни, когато те са неточни или следва да се допълнят с оглед целите на обработка;
   • Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): имате право да изискате изтриване на личните Ви данни, когато същите не са нужни повече за целите, за които се обработват; оттеглили сте съгласието /възразили сте за тяхната обработка и няма друго основание за обработването им; обработването на данните е признато за незаконно; националното или европейското законодателство изискват това;
   • Право на ограничаване на обработването: имате право  да изискате да се ограничи обработването на личните Ви данни в следните случаи: при оспорване точността на личните Ви данни за срока, необходим на Малък Мечо да провери точността на данните; когато е установено неправомерно обработване, но Вие желаете само ограничаване обработката на данните Ви, вместо да бъдат изтрити; когато желаете личните Ви данни да се съхраняват, въпреки че Малък Мечо не се нуждае повече от тях за целите на обработката, тъй като ще ги използвате за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; при отправено от Вас възражение срещу обработването на личните Ви данни за срока на проверката на основателността му;
   • Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например в случай че се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите срещу обработването.
   • Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.
   • Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган.

   БИСКВИТКИ

   КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ „БИСКВИТКИТЕ“ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВАТ

   Нашият сайт използва т.н. „бисквитки“, за да бъдат нашите предложения за Вас адекватни, интересни и удобни. „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които са запаметени във Вашия компютър, смартфон или друго устройство, което се използва от Вашия уеб браузър. Тези файлове позволяват потребителят да бъде разпознат и уеб сайтът да бъде адаптиран спрямо неговите предпочитания. „Бисквитки“ използваме напр. за:

   • запаметяване на Вашите входни данни, така че да не се налага да ги въвеждате повторно;
   • правилното функциониране на Вашата кошница с цел лесно и успешно завършване на поръчката;
   • приспособяване на нашия сайт към Вашите индивидуални изисквания чрез мониторинг на присъствието, Вашето движение по сайта и използваните функции;

   Някои „бисквитки“ могат да събират информация с рекламна цел, която информация в последствие се използва от трети страни (т.н. “бисквитки на трета страна“). Така например информация за закупените продукти от нашия сайт може да се изобрази от рекламна агенция в рамките на изобразяване и приспособяване на интернет рекламните банери, върху изображението на избраните от Вас страници. Не е възможно да бъдете идентифицирани от тези данни.

   ИЗПОЛЗВАНИТЕ ОТ НАС „БИСКВИТКИ“

   „Бисквитките“, използвани на нашия сайт, могат да се разделят на два основни вида – краткотрайни и дълготрайни. Краткотрайните или т.н. „session cookie“, се изтриват веднага след завършване на посещението на нашия сайт. Дълготрайните или т.н. „persistent cookie“, остават съхранени във Вашето устройство много по-дълго или докато ръчно не ги отстраните (времето за оставане на файловете на „бисквитките“ във Вашето устройство зависи от самите „бисквитки“ и настройката на Вашия браузър).

   В зависимост от тяхната функционалност, „бисквитките“ също така могат да бъдат разделени на:

   • аналитични – чрез които научаваме как потребителите използват нашия сайт , в резултата на което ни помагат да го подобрим и улесним;
   • конверсионни  и tracking (проследяващи) - които ни позволяват да анализираме ефективността на различни канали за продажба;
   • за повторен маркетинг - които ни позволяват да персонализираме съдържанието на рекламите и тяхното правилно насочване към Вас;
   • сесийни - които са от съществено значение за функционалността на сайта.

   ДЕАКТИВИРАНЕ НА „БИСКВИТКИТЕ“

   Настройката за използване на файловете на „бисквитките“ е част от Вашия интернет браузър. Като потребител имате възможност да контролирате използваните „бисквитки“, да изтривате запазените на Вашето устройство „бисквитки“ и да деактивирате употребата на „бисквитки“ занапред. Подробни инструкции за различните браузъри и операционни системи можете да откриете на адрес http://www.aboutcookies.org/. Следва да имате предвид, че блокирането на „бисквитки“ ще се отрази на начина, по който работи уеб сайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.

   КОНТАКТ С НАС

   По всякакви въпроси, свързани с обработването на Вашите личните данни, може да се свържете с нас на имейл адрес: malakmecho.bg@gmail.com, тел. номер 0888712059 или чрез Facebook Chat. 

 • Последно разгледани
   • Copyright © 2024 Малък Мечо
   • При спор, който не може да бъде решен съвместно с избрания онлайн магазин, можете да използвате сайта ОРС. Всички продукти в страницата подлежат на актуализация. Информацията в страницата може да бъде променяна по всяко време, като не е задължително промените да бъдат анонсирани в страницата.